Txais tos cov yim neeg muaj tub ntxhais hais

Txais tos cov yim neeg muaj tub ntxhais hais lus Hmoob thiab lus Askiv!
Posted on 05/18/2020
Txais tos cov yim neeg muaj tub ntxhais hais lus Hmoob thiab lus Askiv!

Peb txhua tus ntawm Eureka City Schools vam tias koj yuav nyob nyab xeeb thiab tsis muaj mob thaum lub sijhawm nyuaj no. Tam sim no peb xav caw koj koom peb lub rooj sib tham hu ua DELAC. DELAC yog rau cov tub ntxhais kawm uas hais lus Hmoob thiab lus Askiv. Lub rooj sib tham nyob ntawm Google Meets rau hnub Tuesday, Tsib Hlis 19, 2020 thaum 6 PM txog 7:30 PM. Yog koj xav koom rau lub rooj sib tham hauv online, lossis koom nrog xov tooj, thov hu rau Natalie Carrigan, hu xov tooj ntawm 441-3363 lossis hauv email ntawm carrigann@eurekacityschools.org.

Ua tsaug!