Asthiv Vim Vog Spring Break

Asthiv Vim Vog Spring Break
Posted on 04/10/2020
Nyob zoo txhua tsev neeg uas muaj cov tub ntxhais kawm Eureka City Schools,

Cov kev kawm yuav muab kaw cia rau lub ib asthiv vim yog spring break. Yuav pib dua rau hnub Monday, Plaub Hlis Tim 20. Rau ib qhov tub ntxhais kawm cov xib fwb yuav muab ntawv ua hauv tsev rau lub sijhawm no. Hais ntawm cov zaub mov rau lub sijhawm no, lub tsev kawm tsuas yog muab 2 hnub so.Hnub Monday thiab hnub Wednesday. Tsis muaj rau hnub Friday. Peb yuav rov pib dua peb lub sijhawm Monday, Wednesday thiab Friday rau hnub Monday, Plaub Hlis 20.