Khoom Noj Rau Menyuam

Khoom Noj Rau Menyuam
Posted on 06/10/2020

Nyob zoo, ECS cov tsev neeg. Peb xav qhia txhua tus paub tias peb tseem npaj zaub mov pub rau cov menyuam zej zog, 18 thiab qis dua, rau lub sihawm tis mus kawm ntawv. Lub tsev kawm ntawv yuav pub zaub mov txog lub yim hli ntuj 14. Tab sis lub 7 hli tim 3 kaw rau hoilday. ECS npaj zaub mov rau hnub Monday, Wednesday, thiab Friday rau ntawm Alice Birney, Grant, Lafayette, Washington, thiab Eureka High School sijhawm 11-1. 


Thov nco ntsoov cov kev npav yuav khiav 5 hnub hauv ib asthiv tab sis txoj kev yuav hloov pib hnub Monday, June 15. Thov mus saib peb lub vev xaib www.eurekacityschools.org cov npav sijhawm tshiab.


Mus rau ntawm eurekacityschools.nutrislice.com yog koj xav paub ntxiv.