Ntawv rau npe rau tsev kawm ntawv

Ntawv rau npe rau tsev kawm ntawv
Posted on 05/08/2020
Pib 5/11/2020 cov ntawv rau npe rau tsev kawm ntawv nyob sab nraud lub qhov rooj ntawm District Office. Thaum ua taiv, xa daim ntawv rau lub District Office, muaj ib lub thawv xa ntawv mus rau sab laug ntawm lub qhov rooj. Yog tias cov niam txiv xav tau kev pab nrog cov ntaub ntawv ib tug neeg yuav pab rau hnub Tuesday thiab Thursday 12:00 pm-5:00 tsaus ntuj. Yog tias muaj lus nug thov hu rau Morgan Thompson hauv xov tooj ntawm (707) 441-2426.